Tự học Photoshop CS6

29 Dec 2019

Bài 03: Bài tổng hợp

/
Comments0

BÀI TẬP TỔNG HỢP


  • Bước 1: Sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool (L).  Vẽ vùng chọn bao quanh đối tượng. Sau đó sử dụng Move Tool (V) di chuyển qua hình nền.

 

  • Bước 2: Sử dụng Magic Wand Tool (W) chọn vùng nền màu trắng. Giữ phím Shift để chọn thêm vùng. Vào Menu chọn: Select / Inverse (Ctrl / Command + Shift +I) để đảo ngược vùng chọn. Sau đó dùng Move Tool (V) di chuyển hình.
  • Bước 3: Sử dụng Magic Wand Tool (W) chọn vùng màu trắng. Tắt nút Contiguous.  Chọn nền màu trắng. Vào menu chọn Select / Inverse (Ctrl/Command + Shift + I) đảo ngược vùng chọn. Cuối cùng di chuyển bằng Move Tool (V)